Voimassa 1.1.2018 alkaen

Soveltamisala ja muut sopimusehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Jouhea-kotisivujen (jäljempänä Jouhea) yritysasiakkaille toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin (jäljempänä palvelu), ellei palvelukohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa oikeushenkilöä (yritys, yhteisö), joka hankkii Jouhean palveluja. Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka käyttää sopimuksen kohteena olevaa palvelua. Verkkopalvelu tarkoittaa Palvelun seurauksena syntynyttä tuotetta (verkkosivusto, verkkokauppa).

Jos palvelu sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia ohjelmistoja tai muita palvelukomponentteja, asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden ehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoodiin (open source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjelmistoihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja

Sopimuksen syntyminen

Jouhea ja asiakas tekevät palvelusta sopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun jokin seuraavista tilanteista toteutuu: a) sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen; b) tilausvahvistus on toimitettu; c) Jouhea on muutoin todistettavasti hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen esimerkiksi avaamalla palvelun; kuitenkin aina viimeistään d) palvelun käyttöönoton yhteydessä. Sopimus voi syntyä myös asiakkaan hyväksyessä Jouhean voimassa olevan tarjouksen.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimuskauden pituus on sama kuin valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kunkin sopimuskauden päättyessä uudella sopimuskauden pituisella jaksolla, mikäli asiakas ei irtisano sitä kirjallisesti vähintään 7 vuorokautta ennen sopimuskauden päättymistä tai Jouhea ei irtisano sitä kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen sopimuskauden päättymistä. Jouhealla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja 30 vuorokauden kuluessa saatuaan eräpäivän jälkeen kirjallisen huomautuksen. Jouhea voi purkaa Sopimuksen, jos Asiakas joutuu konkurssiin, selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai tulee maksukyvyttömäksi tai Palveluita käytetään lainvastaiseen toimintaan, muuten väärinkäytetään sopimusehtojen vastaisesti tai käytetään sopimusehtojen vastaiseen toimintaan.

Sopimuksen siirto

Osapuolet eivät saa siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan. Jouhealla on kuitenkin oikeus käyttää alihankkijoita.

Muutokset palveluihin, hintoihin tai sopimusehtoihin

Jouhea varaa oikeuden muuttaa palvelun ominaisuuksia, hintaa, hinnoittelurakennetta sopimusehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista 30 vuorokautta ennen niiden voimaantuloa. Muutos voidaan ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse, tiedotteena palveluntarjoajan kotisivuilla tai muun yleisesti saatavilla olevan tiedotuskanavan kautta.

Asiakkaalla on oikeus 14 vuorokauden ajan muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Jouhea pidättää oikeuden muuttaa hintoja asiakaskohtaisesti, mikäli asiakkaan aiheuttama verkkoliikenne tai laitekuormitus selvästi ylittää muiden samaa hintaa maksavien asiakkaiden liikennemäärän tai laitekuormituksen. Jouhealla on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia palveluun ilmoituksetta.

Tiedoksiannot

Kaikki Sopimukseen liittyvät tiedoksiannot on tehtävä kirjallisesti.

Vaatimukset

Kaikki Sopimukseen perustuvat vaatimukset Jouheaa kohtaan on esitettävä viimeistään, kun kolme kuukautta on kulunut vaatimuksen perusteen syntymisestä.

Jouhean tehtävät ja vastuu

Jouhea vastaa siitä, että Palvelut tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä Palveluiden tarjoamisen edellyttämällä ammattitaidolla. Jouhea ei vastaa miltään osin Palveluun liittyvistä, toisen palveluntarjoajan suoraan Asiakkaan kanssa tekemän sopimuksen perusteella Asiakkaalle tuottamista palveluista. Jouhea ei vastaa laitevikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

Asiakkaan tehtävät ja vastuu

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään Sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti. Asiakkaan tulee antaa Jouhealle kaikki riittävät ja oikeat tiedot Palveluiden tarjoamista varten. Asiakas vastaa Jouhealle antamistaan tiedoista ja ohjeista. Asiakas vastaa Jouhean Asiakkaalle myöntämien käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja rajoituksista. Asiakas vastaa tiedostojen ja muiden Palveluissa käsiteltyjen tietojen oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijänoikeuksista sekä kaikista Asiakkaan käyttäjätilien tapahtumista ja toimenpiteistä.

Henkilötietojen käsittely

Jouhea toimii Tietosuojasääntelyn mukaisena Henkilötietojen käsittelijänä ja Asiakas rekisterinpitäjänä. Jouhea on vastuussa Asiakasta kohtaan vain jos Jouhea on rikkonut Asiakkaan Tietosuojasääntelyn mukaisia kirjallisia ohjeita.

Jouhea ei vastaa menetetystä liikevoitosta tai mistään välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut Jouhean rikkomuksesta. Jouhea on vastuussa valvovien viranomaisten Asiakkaalle määräämistä hallinnollisista sakoista vain siltä osin kuin hallinnolliset sakot ovat aiheutuneet välittömästi Jouhean rikkomuksesta.

Jouhea ei ole vastuussa vahingonkorvauksista tai hallinnollisista sakoista siltä osin kuin vahingonkorvaukset tai hallinnolliset sakot johtuvat välittömästi tai välillisesti mistä tahansa Asiakkaan teosta tai laiminlyönnistä. Jouhean on ilmoitettava Asiakkaalle kaikista tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivästystä, mutta viimeistään kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun Jouhea on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Jouhealla on oikeus käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka Asiakas on hyväksynyt.

Osana tarjoamiamme palveluratkaisujen toteutusta toimii yhdysvaltalaiset yhtiöt Digital Ocean, Google ja Dropbox, jotka toimittavat palvelunsa pääsääntöisesti EU:n/ETA:n sisällä, mutta  saattavat jossain tapauksissa siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle osana pilvipalveluverkon toimintaa.

Jouhean on dokumentoitava kaikki tietoturvaloukkaukset ja annettava dokumentaatio Asiakkaalle pyynnöstä. Asiakas sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietosuojasääntelyn ja hyvän tietojensuojakäsittelytavan mukaisesti.

Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja kolmansille ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa. Osapuolten tulee varmistaa, että kaikki niiden työntekijät ja edustajat noudattavat ylläolevaa luottamuksellisuusvelvoitetta.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Jos osapuoli on rikkonut Sopimusta eikä ole korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa, osapuoli vastaa näin aiheuttamistaan välittömistä vahingoista.

Jouhean yhteenlaskettu enimmäisvastuu vastaa enintään sopimuksen mukaista palveluveloitusta kyseisellä sopimuskaudella. Tämä vastuunrajoitus on riippumaton Asiakkaalle aiheutuneiden välittämien vahinkojen määrästä tai syystä.

Jouhea ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka perustuvat ulkopuolisen palvelutarjoajan Asiakkaalle tuottaman palvelun käyttöön.

Immateriaalioikeuksien jakautuminen

Verkkopalvelun omistusoikeus kuuluu Asiakkaalle. Tekijänoikeus ja kaikki muut oikeudet verkkopalveluihin kuuluvat Jouhealle ja/tai kolmansille osapuolille, mukaan lukien mutta ei rajoittuen lähde- ja muihin koodeihin, käyttöohjeisiin, asiakirjoihin, koulutusmateriaaliin ja kaikkiin muihin Palveluihin liittyviin materiaaleihin.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus saada kopio verkkopalvelusta  ja käyttää sitä omaksi hyödykseen. Kopio ei sisällä mahdollisia kolmansilta osapuolilta hankittuja ohjelmistoja tai ohjelmistolaajennuksia, ellei niitä ole hankittu nimenomaisesti kyseistä verkkopalvelua varten.

Jouhean lisensoimien, verkkopalvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmistojen ja ohjelmistolaajennusten käyttöoikeus rajoittuu asiakkuuden voimassaoloaikaan.

Veloitusperusteet

Tarjouksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät tarjouksen hyväksymishetkellä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin laskutushetkellä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jouhea on arvonlisäverorekisteröity.

Jouhealla on oikeus muuttaa Palveluiden hintoja ilmoittamalla siitä etukäteen Asiakkaalle. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muustavastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutosket tulevat voimaan välittömästi.

Laskutus

Jouhea laskuttaa Palvelut sopimuskauden alussa. Laskua koskevat huomautukset on esitettävä 7 päivän kuluessa laskun lähetyspäivästä. Laskut toimitetaan sähköpostitse tai verkkolaskuna.

Mikäli maksu viivästyy, on Jouhealla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorko sekä perimismaksu lain mukaisesti. Jos asiakas jättää laskun maksamatta se annetaan perintätoimiston hoidettavaksi 14 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä.

Ylivoimainen este

Jos Jouhean velvollisuuksien suorittaminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa ennakoimattomasta ja Jouhean vaikutus- mahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tilanteesta johtuen, Jouhea on oikeutettu pidentämään toimitusaikaa ilman vahingonkorvausvastuuta, sopimussakkoa tai muuta seuraamusta.

Jos Palveluiden suorittaminen on huomattavassa laajuudessa mahdoton- ta tai kohtuuttoman vaikeaa yli yhden kuukauden ajan, Jouhealla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, ilman vahingonkorvausvelvollisuutta Asiakkaalle.

Referenssikäyttö

Jouhealla on oikeus käyttää sen ja Asiakkaan välistä asiakassuhdetta referenssinä, mikäli Asiakas ei erikseen sitä kiellä.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda molempia osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.